Obvezna razlaga prvega stavka drugega odstavka 71. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin