Sklep o lokacijski preveritvi LP 01 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 296