Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN 2)

Pravna podlaga