Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN 3)

Pravna podlaga