Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN 4)

Pravna podlaga