Sklep o lokacijski preveritvi LP 03 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 358

Pravna podlaga