Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin

Pravna podlaga