Sklep o lokacijski preveritvi LP 05 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 368

Pravna podlaga